X

Compliment & klacht


 

Als u niet tevreden bent over de Koepel Kwaliteit Huisartsenzorg Zeeland dan kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken worden behandeld en afgehandeld. U ontvangt van de Koepel binnen twee werkdagen een bericht van ontvangst van de klacht en door wie uw klacht in behandeling wordt genomen. Dit zal één van de leden van de commissie scholing zijn (zie Organisatie). Mocht gezien de complexiteit van de klacht de termijn van afhandeling noodgedwongen moeten worden verlengd, dan wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. 

De voorzitter van de commissie ziet toe op de naleving van de klachtenprocedure. Daarnaast heeft elke werkgroep een eigen verantwoordelijkheid indien de klacht betrekking heeft op het werk van de betreffende Wwerkgroep. 

Alle gegevens die te maken hebben met behandeling van klachten worden minstens één jaar, nadat de klacht is afgehandeld, bewaard.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Dossiers worden afgeschermd binnen het computersysteem van de Koepel met behulp van een e-mailbox, alleen bestemd voor klachten en afgeschermd met een wachtwoord dat alleen bekend is bij de voorzitter en het secretariaat van de Koepel. De secretaresse verstuurt ontvangen klachten per post/e-mail naar degene die de klacht in behandeling neemt. Ook degene die de klacht in behandeling neemt is gehouden aan geheimhouding.

Wanneer uw klacht niet door de Koepel kan worden opgelost, zal een derde ingeschakeld worden, namelijk het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg. De uitspraak van LINKH is bindend voor de Koepel. 

U kunt uw reactie onder vermelding van 'klacht' sturen naar: info@koepelzeeland.nl