X

Accreditatie


Accreditatie nascholing Huisartsen

Op 21 maart 2012 is aan de Koepel door het KNMG cluster ABC1 (voorheen: College voor Accreditatie Huisartsen) een instellingsaccreditatie (IA-06) toegekend. Deze instellingsaccreditatie in inmiddels verlengd tot 01-01-2023. 
Onder deze instellingsaccreditatie kan de Koepel accreditatiepunten toekennen aan nascholingsbijeenkomsten die door leden van een Zeeuwse WDH-werkgroep georganiseerd worden. Het betreft nascholing VOOR huisartsen DOOR huisartsen.
De accreditering voor toetsgroepen  wordt toegekend door de PAM via aanvraag van de aan de toetsgroep verbonden EKC. 
Ook is het mogelijk om als externe organisatie nascholing te laten accrediteren. Hieronder staan de aanvraagprocedure en de voorwaarden beschreven.

Accreditatie nascholing Doktersassistenten

Op 1 augustus 2018 heeft de Koepel een instellingsaccreditatie voor doktersassistenten toegekend gekregen door de CADD. Hierdoor kan de Koepel, nascholing die in eigen beheer wordt georganiseerd voor doktersassistenten, zelf accrediteren.

Aanvraagprocedure externe accreditatie

Tenminste 6 weken voor aanvang van de nascholing dienen aanvragen voor accreditatiepunten bij de Koepel Zeeland binnen te zijn. De aanvragen worden in behandeling genomen wanneer het aanvraagformulier externe accreditatie volledig is ingevuld. Formulieren kunt u opslaan en per mail indienen via info@koepelzeeland.nl. Het aanvraagformulier kunnen wij pas in behandeling nemen als de volgende stukken worden meegestuurd:
  • Uitnodiging van de bijeenkomst
  • Programma en tijdspad van de bijeenkomst
  • Gebruikt scholingsmateriaal/presentaties (mag ook in conceptvorm)


Let op: vermeld altijd in de aanvraag de namen van de programmacommissie, waarbij tenminste één naam van een betrokken huisarts opgegeven moet worden. Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van accreditatie is een daadwerkelijke huisartsgeneeskundige betrokkenheid en inbreng van (een) huisarts(en) bij de voorbereiding en uitvoering van de nascholing.

Toetsing aanvraag

Uw aanvraag wordt binnen 3 weken in behandeling genomen. Wanneer uw aanvraag aan de landelijk opgestelde criteria voldoet, wordt accreditatie toegekend. Wanneer de nascholing wordt geaccrediteerd door de Koepel Zeeland dan zullen wij de nascholing op de scholingsportal plaatsen op het besloten deel van de Koepelwebsite.

Uw aanvraag wordt aan de hand van onderstaande vijf beoordelingscriteria getoetst:

  • Inhoudelijke kwaliteit van het programma
  • Objectiviteit van het programma. Promotionele bijeenkomsten en/of programmaonderdelen worden niet geaccrediteerd.
  • Didactische kwaliteit van het programma en docenten
  • Relevantie van het programma
  • Evaluatie en toetsing

Definitieve toekenning van accreditatiepunten

Binnen 3 weken nadat de nascholing heeft plaatsgevonden dient de presentielijst in bezit te zijn van Koepel Zeeland via: info@koepelzeeland.nl. De toegekende punten worden op basis van de presentielijsten zo spoedig mogelijk in het persoonlijk dossier van de deelnemer in GAIA bijgeschreven. Presentielijsten worden volgens het juiste format aan u toegestuurd voor aanvang van de bijeenkomst. 

1 klokuur onderwijs = 1 accreditatiepunt.

Het aantal accreditatiepunten wordt per (meerdaagse) cursus getotaliseerd en daarna wordt het totaal aantal accreditatiepunten/-uren afgerond. Minder dan 30 minuten betekent 0 accreditatiepunten. Meer dan 30 minuten is 1 accreditatiepunt. Uitsluitend educatieve programmaonderdelen leveren accreditatiepunten op. Pauzes, introducties, voorstellingen, speeches die geen inhoudelijke bijdrage leveren aan het programma tellen dus niet mee. 

Uitbreiding toekenning accreditatie

Koepel Zeeland kent ook punten toe aan medisch specialisten wanneer zij aanwezig zijn geweest bij een inhoudelijke nascholing voor huisartsen. De hiermee behaalde punten tellen mee voor de herregistratie tot een maximum van 25% (=10 punten) per jaar. Deze regeling geldt ook wanneer een huisarts deelneemt aan een medisch specialistische nascholing welke door de betreffende medisch specialistische wetenschappelijke vereniging is geaccrediteerd.

Ook kent Koepel Zeeland accreditatiepunten toe aan scholingen met een algemeen karakter (ABAN) en gebaseerd op samenwerking. Deze accreditatie biedt mogelijkheden om gezamenlijke bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld klinische lessen van huisartsen en medisch specialisten voor beiden te accrediteren. De aanvrager volgt dezelfde aanvraagprocedure zoals hierboven is beschreven. 

Kosten

Aan het accrediteren van nascholing voor externen zijn kosten verbonden. Voor standaard nascholing van twee klokuren vragen wij € 275,- (excl. BTW). Onder deze kosten vallen de beoordeling nascholing, administratieve ondersteuning, promotie van uw scholing bij de aangesloten huisartsen en verwerking van de accreditatiepunten. Voor symposia, meerdaagse trainingen en cursussen maken wij graag voor u een voorstel op maat. Vraag een vrijblijvende offerte aan via: info@koepelzeeland.nl

Wanneer een reeds geaccrediteerde training (of een training waarvan een accreditatieaanvraag al in behandeling is genomen) geannuleerd wordt brengen wij 50% van de kosten in rekening.